ZI-TEC

Warranty Terms & Conditions

เงื่อนไข: การรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขาย

เครื่องมือไฟฟ้า “เคียวเซร่า (Kyocera)” ผลิตและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจากบริษัท KYOCERA Industrial Tools Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไซเทคเอเชีย โซลูชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการหลังการขาย

 1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า Kyocera ที่จำหน่ายโดยบริษัท ไซเทคเอเชีย โชลูชั่น จำกัด ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรงในกลุ่มสินค้าเครื่องมือไฟฟ้าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ และรับประกันค่แรงเพิ่มอีก 4 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไชต์
 2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันจากทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ หรือส่งใบรับประกันที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน กลับมาที่บริษัทฯ หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับประกันจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับประกัน
 3. ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ และเก็บใบรับประกัน และหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิม ท้ามถอดชิ้นส่วนใดๆ พร้อมทั้งแนบใบรับประกันนี้มายังศูนย์บริการของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศูนย์บริการ
 4. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
  • 4.1 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ การเพิ่ม/ลดอะไหล่หรือใช้อะไหล่ที่มีใช่อะไหล่แท้จากบริษัทฯ
  • 4.2 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ ภัยธรรมชาติต่างๆ การขนส่ง กรตกกระแทก การหล่นน้ำ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธีความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท
  • 4.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก
  • 4.4 การใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  • 4.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เช่น สึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน หรือแมงกัดแทะ
  • 4.6 การรับประกันไม่รวมถึง ชิ้นส่วนที่สีกหรอตามปกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ลูกปืน อุปกรณ์ประกอบ แบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สาย สายยาง ด้ามปืน ปลายปิน ขวดแชม ของเครื่องฉีดน้ำและอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดเวลาการใช้งาน
  • 4.7 มีส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่มิได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแชมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัทฯ หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเคียวเซร่า
 5. การรับประกันจะถูกยกเลิก หรือ สิ้นสุด หากข้อมูลส่วนใดในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. กรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบรับประกันใหม่
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในประเทศเท่านั้น
 8. ติดต่อ…. แผนกเครื่องมือช่าง 02-656-8710-54 ต่อ 4501 หรือ 4508, 09 1-889-2145 ในเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ: การให้บริการ ไม่รวมค่าพาหนะและการขนส่ง

Condition: Product Warranty and after sales service

Ryobi Power tools are manufactured and go through a strict quality control process. To obtain the highest standards and efficiency in use from KYOCERA Industrial Tools Corporation, Japan. Zi-techasia Solutions Co., Ltd., as the sole distributor, would like to express its gratitude for your trust in our after-sales service.

 1. The warranty for Ryobi power tools sold by Zi-techasia Solutions Co., Ltd. covers defects case only which caused by production. We support in terms of spare parts and labor for electric tool categories within 6 months and 1 year for high pressure washer  categories from the date of purchase.
 2. Customers must register for the company’s warranty within 15 days of the purchase date. So either, you can return a warranty card filled out in both parts to the company. If a customer does not register for a warranty, the customer is presumed to have waived his or her right to claim the warranty.
 3. If the warranty is required, the buyer must provide a receipt/tax invoice and the warranty card to be used as proof of the product’s purchase date to the authorities, as well as to keep the warranty card and proof of purchase during use. Please return the machine in the same condition as when you received it. Attach this warranty card to the company’s service center without disassembling any parts. The service center has the final authority on warranty approval.
 4. The warranty does not cover defects or damage for the following reasons.

4.1 Damage caused by anyone who is not a Company technician repairing, modifying, or adapting the product. Increasing/decreasing the number of spare parts or using non-genuine company spare parts

4.2 All types of accidents can cause damage, including carelessness, natural disasters, transportation, the ground falls, falls in the water, improper use and maintenance, and damage caused by all types of accidents.

4.3 Damage caused by voltage fluctuations or operation with different voltages than indicated Power. Power usage is not up to standard, with over-current and under-current.

4.4 Misuse, neglect, or use other than the guidelines in the instruction manual

4.5 Deterioration from general use such as corrosion, rusting or staining. or insects

4.6 The warranty does not cover regular wear parts. such as carbon brushes, wires, bearings, fittings, batteries, hoses, pistol grips, gun tips, shampoo bottles of high pressure washer and other accessories that need to be replaced on a regular basis.

4.7 Any component that has been replaced with parts that are not sold or approved by Zi-techasia Solutions Co., Ltd., or any product that has been disassembled or repaired by anyone who is not an authorized technician or Ryobi Appointment Service Center.

 1. The warranty will be voided or terminated if any information in the warranty is altered, deleted, crossed out, or ruined in any way.
 2. The company reserves the right not to issue a new warranty card if the warranty card is lost.
 3. The company reserves the right to guarantee only products that are traded in Thailand.
 4. Contact…. Tools Department 02-656-8710-54 ext. 4501 or 4508, 091-889-2145 during business hours Monday-Friday 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

Note: The service does not include the cost of the vehicle or transportation.

Condition: Product Warranty and after sales service

Kyocera Power tools are manufactured and go through a strict quality control process. To obtain the highest standards and efficiency in use from KYOCERA Industrial Tools Corporation, Japan. Zi-techasia Solutions Co., Ltd., as the sole distributor, would like to express its gratitude for your trust in our after-sales service.

 1. The warranty for Kyocera power tools sold by Zi-techasia Solutions Co., Ltd. covers defects case only which caused by production. We support in terms of spare parts and labor for electric tool categories within 1 year from the date of purchase.
 2. Customers must register for the company’s warranty within 15 days of the purchase date. So either, you can return a warranty card filled out in both parts to the company. If a customer does not register for a warranty, the customer is presumed to have waived his or her right to claim the warranty.
 3. If the warranty is required, the buyer must provide a receipt/tax invoice and the warranty card to be used as proof of the product’s purchase date to the authorities, as well as to keep the warranty card and proof of purchase during use. Please return the machine in the same condition as when you received it. Attach this warranty card to the company’s service center without disassembling any parts. The service center has the final authority on warranty approval.
 4. The warranty does not cover defects or damage for the following reasons.

4.1 Damage caused by anyone who is not a Company technician repairing, modifying, or adapting the product. Increasing/decreasing the number of spare parts or using non-genuine company spare parts

4.2 All types of accidents can cause damage, including carelessness, natural disasters, transportation, the ground falls, falls in the water, improper use and maintenance, and damage caused by all types of accidents.

4.3 Damage caused by voltage fluctuations or operation with different voltages than indicated Power. Power usage is not up to standard, with over-current and under-current.

4.4 Misuse, neglect, or use other than the guidelines in the instruction manual

4.5 Deterioration from general use such as corrosion, rusting or staining. or insects

4.6 The warranty does not cover regular wear parts. such as carbon brushes, wires, bearings, fittings, batteries, hoses, pistol grips, gun tips, shampoo bottles of high pressure washer and other accessories that need to be replaced on a regular basis.

4.7 Any component that has been replaced with parts that are not sold or approved by Zi-techasia Solutions Co., Ltd., or any product that has been disassembled or repaired by anyone who is not an authorized technician or Kyocera Appointment Service Center.

 1. The warranty will be voided or terminated if any information in the warranty is altered, deleted, crossed out, or ruined in any way.
 2. The company reserves the right not to issue a new warranty card if the warranty card is lost.
 3. The company reserves the right to guarantee only products that are traded in Thailand.
 4. Contact…. Tools Department 02-656-8710-54 ext. 4501 or 4508, 091-889-2145 during business hours Monday-Friday 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

Note: The service does not include the cost of the vehicle or transportation.

Shopping Cart