ZI-TEC

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไข: การรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขาย

เครื่องมือไฟฟ้า “เคียวเซร่า (Kyocera)” ผลิตและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจากบริษัท KYOCERA Industrial Tools Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไซเทคเอเชีย โซลูชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการหลังการขาย

 1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า Kyocera ที่จำหน่ายโดยบริษัท ไซเทคเอเชีย โชลูชั่น จำกัด ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรงในกลุ่มสินค้าเครื่องมือไฟฟ้าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ และรับประกันค่แรงเพิ่มอีก 4 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไชต์
 2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันจากทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ หรือส่งใบรับประกันที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน กลับมาที่บริษัทฯ หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับประกันจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับประกัน
 3. ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ และเก็บใบรับประกัน และหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิม ท้ามถอดชิ้นส่วนใดๆ พร้อมทั้งแนบใบรับประกันนี้มายังศูนย์บริการของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศูนย์บริการ
 4. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
  • 4.1 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ การเพิ่ม/ลดอะไหล่หรือใช้อะไหล่ที่มีใช่อะไหล่แท้จากบริษัทฯ
  • 4.2 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ ภัยธรรมชาติต่างๆ การขนส่ง กรตกกระแทก การหล่นน้ำ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธีความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท
  • 4.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก
  • 4.4 การใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  • 4.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เช่น สึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน หรือแมงกัดแทะ
  • 4.6 การรับประกันไม่รวมถึง ชิ้นส่วนที่สีกหรอตามปกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ลูกปืน อุปกรณ์ประกอบ แบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สาย สายยาง ด้ามปืน ปลายปิน ขวดแชม ของเครื่องฉีดน้ำและอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดเวลาการใช้งาน
  • 4.7 มีส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่มิได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแชมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัทฯ หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเคียวเซร่า
 5. การรับประกันจะถูกยกเลิก หรือ สิ้นสุด หากข้อมูลส่วนใดในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. กรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบรับประกันใหม่
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในประเทศเท่านั้น
 8. ติดต่อ…. แผนกเครื่องมือช่าง 02-656-8710-54 ต่อ 4501 หรือ 4508, 09 1-889-2145 ในเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ: การให้บริการ ไม่รวมค่าพาหนะและการขนส่ง

เงื่อนไข: การรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขาย

เครื่องมือไฟฟ้า “เรียวบิ (Ryobi)” ผลิตและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจากบริษัท KYOCERA Industrial Tools Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไซเทคเอเชีย โซลูชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการหลังการขาย

 1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า Ryobi ที่จำหน่ายโดยบริษัท ไซเทคเอเชีย โชลูชั่น จำกัด ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรงในกลุ่มสินค้าเครื่องมือไฟฟ้าภายในระยะเวลา 6 เดือนและกลุ่มเครื่องฉีดน้ำ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันจากทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ หรือส่งใบรับประกันที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน กลับมาที่บริษัทฯ หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับประกันจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับประกัน
 3. ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ และเก็บใบรับประกัน และหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิม ท้ามถอดชิ้นส่วนใดๆ พร้อมทั้งแนบใบรับประกันนี้มายังศูนย์บริการของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศูนย์บริการ
 4. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
  • 4.1 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ การเพิ่ม/ลดอะไหล่หรือใช้อะไหล่ที่มีใช่อะไหล่แท้จากบริษัทฯ
  • 4.2 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ ภัยธรรมชาติต่างๆ การขนส่ง กรตกกระแทก การหล่นน้ำ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท
  • 4.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก
  • 4.4 การใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  • 4.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เช่น สึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน หรือแมงกัดแทะ
  • 4.6 การรับประกันไม่รวมถึง ชิ้นส่วนที่สึกหรอตามปกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ลูกปืน อุปกรณ์ประกอบ แบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สาย สายยาง ด้ามปืน ปลายปืน ขวดแชม ของเครื่องฉีดน้ำและอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดเวลาการใช้งาน
  • 4.7 มีส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่มิได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแชมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัทฯ หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเรียวบิ
 5. การรับประกันจะถูกยกเลิก หรือ สิ้นสุด หากข้อมูลส่วนใดในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. กรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบรับประกันใหม่
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในประเทศเท่านั้น
 8. ติดต่อ…. แผนกเครื่องมือช่าง 02-656-8710-54 ต่อ 4501 หรือ 4508,
  091-889-2145 ในเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ: การให้บริการ ไม่รวมค่าพาหนะและการขนส่ง

เงื่อนไข: การรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขาย

เครื่องมือไฟฟ้า “เคียวเซร่า (Kyocera)” ผลิตและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจากบริษัท KYOCERA Industrial Tools Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไซเทคเอเชีย โซลูชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการหลังการขาย

 1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า Kyocera ที่จำหน่ายโดยบริษัท ไซเทคเอเชีย โชลูชั่น จำกัด ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรงในกลุ่มสินค้าเครื่องมือไฟฟ้าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันจากทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ หรือส่งใบรับประกันที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน กลับมาที่บริษัทฯ หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับประกันจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับประกัน
 3. ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ และเก็บใบรับประกัน และหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิม ท้ามถอดชิ้นส่วนใดๆ พร้อมทั้งแนบใบรับประกันนี้มายังศูนย์บริการของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศูนย์บริการ
 4. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
  • 4.1 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ การเพิ่ม/ลดอะไหล่หรือใช้อะไหล่ที่มีใช่อะไหล่แท้จากบริษัทฯ
  • 4.2 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ ภัยธรรมชาติต่างๆ การขนส่ง กรตกกระแทก การหล่นน้ำ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท
  • 4.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก
  • 4.4 การใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  • 4.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เช่น สึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน หรือแมงกัดแทะ
  • 4.6 การรับประกันไม่รวมถึง ชิ้นส่วนที่สึกหรอตามปกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ลูกปืน อุปกรณ์ประกอบ แบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สาย สายยาง ด้ามปืน ปลายปืน ขวดแชม ของเครื่องฉีดน้ำและอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดเวลาการใช้งาน
  • 4.7 มีส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่มิได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแชมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัทฯ หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเคียวเซร่า
 5. การรับประกันจะถูกยกเลิก หรือ สิ้นสุด หากข้อมูลส่วนใดในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. กรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบรับประกันใหม่
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในประเทศเท่านั้น
 8. ติดต่อ…. แผนกเครื่องมือช่าง 02-656-8710-54 ต่อ 4501 หรือ 4508,
  091-889-2145 ในเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ: การให้บริการ ไม่รวมค่าพาหนะและการขนส่ง

Shopping Cart